Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Základní principy fungování trhu

Co je to trh?

TRH = je místo, kde se setkává nabídka a poptávka a utvářejí se ceny zboží a služeb

Trh lze charakterizovat těmito znaky:

 • do styku přichází prodávající a kupující
 • objektem směny je zboží a služby
 • ceny zboží se určují na základě nabídky a poptávky

Trh chápeme:

 • prostorově – jako místo, kde se setkává prodávající a kupující (např. tržiště, obchodní dům, …)
 • funkčně – jako spojení nabídky a poptávky v určité oblasti
Trh
Trh

Rozlišujeme:

 • trh zboží a služeb (trh spotřebních statků, trh kapitálových statků)
 • trh práce
 • trh finanční (trh peněžní, trh kapitálový, trh devizový, trh drahých kovů

Trh zboží a služeb

 • Člení se podle druhů nebo skupin zboží.
 • Tržní ceny zboží a služeb se na něm vytvářejí podle vztahu nabídky a poptávky.
 • Stát podporuje fungování trhu protimonopolními zákony (např. zákon o ochraně hospodářské soutěže, apod.).

Trh práce

 • Jedná se o souhrn nabídky práce (nabízejí domácnosti) a poptávky po práci (firmy). Na trhu práce se utváří cena práce – mzda.
 • Stát zasahuje vydáváním zákonů, které upravují práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, zvyšuje počet pracovních příležitostí, zřizuje a financuje úřady práce, vyplácí podpory v nezaměstnanosti, stanovuje životní minimum, minimální mzdu, apod.

Trh finanční

Představuje souhrn nabídky a poptávky po penězích:

 • trh peněžní – trh s krátkodobými peněžními prostředky se splatností do jednoho roku (hotovosti, krátkodobé úvěry, krátkodobé cenné papíry).
 • trh kapitálový – soustřeďuje a rozděluje volné peněžní prostředky dlouhodobé povahy se splatností nad 1 rok (termínované vklady, dlouhodobé úvěry, …).
 • trh devizový – soustřeďuje a přerozděluje valuty, devizy a zlato. Utváří se zde cena peněz ve formě kurzu měny.

Kdo vstupuje na trh

 • domácnosti – poptávají na trhu výrobků a služeb za účelem konečné spotřeby.
 • podniky – nabízejí výrobky a služby a poptávají výrobní faktory.

Tržní mechanismus

 • Reguluje množství zboží a služeb na trhu.
 • Stát může ovlivňovat trh prostřednictvím různých nástrojů např. daňovým systémem, poskytováním státních zakázek, celní politikou, apod.

Konkurence

Na trhu existuje více výrobců stejného nebo podobného zboží. Existuje tedy hospodářská soutěž – tzv. konkurence.

Dokonalá konkurence

 • cenová konkurence – výrobci snižují ceny a snaží se tak přilákat kupující ke svým výrobkům.
 • necenová konkurence – výrobci se zaměřují na kvalitu, podmínky prodeje (servis, záruky, apod.), značku firmy, její dobré jméno, atd.
 • neexistují žádné překážky vstupu na trh

Monopolistická konkurence

 • velké množství nakupujících a prodávajících
 • prodejci nabízejí stejný nebo podobný výrobek, prodávají nejvyšší hodnotu za nejnižší cenu
 • příklad: prodejci hamburgerů

Monopol

 • výrobce, který jako jediný stojí na straně nabídky. Jeho výrobek je jedinečný (jiné firmy jej nevyrábějí).
 • má tendenci omezovat a zdražovat výrobu
 • příklad: Český Telecom, a. s.

Oligopol

 • několik výrobců, které můžeme označit jako hlavní
 • někteří z výrobců mají významný podíl na trhu, tj. mohou ovlivňovat cenu
 • příklad: Coca-Cola, PEPSI

Nabídka vs poptávka

 • Nabídka – množství zboží, které chce prodávající za určitou cenu prodat.
 • Poptávka – množství zboží, které chce kupující za určitou cenu koupit.
 • Agregátní poptávka – firmy, domácnosti, stát
 • Agregátní nabídka – souhrn všech nabízených statků a služeb

Velikost nabídky a poptávky se neustále mění a mění se i ceny zboží a služeb. Jestliže se poptávka zvyšuje, cena zboží roste. Pokud se zvyšuje nabídka, cena zboží začne postupně klesat.

Při určité ceně se nabízené a poptávané množství dostávají do rovnováhy. Tuto cenu nazýváme rovnovážnou cenou. Na trhu nastává rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.