Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Základní ekonomické pojmy

Ekonomie a její členění

Ekonomie – je věda o ekonomice, která popisuje využití omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi jednotlivce a skupiny osob.

Členění ekonomie:

 • Makroekonomie – sleduje ekonomiku jako celek a zabývá se jevy jako je nezaměstnanost, inflace (snižování hodnoty peněz) a hrubý domácí produkt.
 • Mikroekonomie – zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů jako jsou spotřebitelé (domácnosti) a podniky (firmy).

Maslowova pyramida – potřeby

Potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení (pít, jíst, spát, bavit se). Potřeby jsou hnací silou veškerého lidského jednání -> potřeby jsou znázorněny pomocí Maslowovy pyramidy:

5 základních potřeb Maslowovy pyramidy

 • Fyziologické potřeby (jídlo, pití, sex)
 • Bezpečí, jistota (domov, práce, fyzické bezpečí, zdraví)
 • Společenské potřeby (kamarádi, přátelé, rodina)
 • Uznání (pochvala, úcta)
 • Seberealizace (uplatnění sebe sama)
Maslowova pyramida
Maslowova pyramida

 • První potřebu, která musí být uspokojena vždy, označuje Maslow jako potřebu existence. Z pohledu přežití jsou potřeby na nižším stupni vždy významnější.
 • Další čtyři potřeby označil Maslow jako nedostatkové. Člověk musí alespoň částečně uspokojit potřebu na nižším stupni, aby mohl postupovat k uspokojování dalších.

Podle jejich postradatelnosti pro život:

 • Nezbytné – bez jejich uspokojení nepřežijeme – např. spát, jíst, pít
 • Zbytné – můžeme se bez nich obejít – např. alkohol, cigarety

Podle způsobu, jak k nim člověk přichází:

 • Vrozené – máme je hned od příchodu na svět
 • Získané – přichází během života, v průběhu životního cyklu se mění

Uspokojování potřeb se děje spotřebou statků a služeb.

Spotřeba

 • Spotřeba je realizovaná (uspokojená) potřeba.
 • Je to naplnění účelu, pro který byly statky a služby vyrobeny.

Statky a členění statků

Statek je vše, co slouží k uspokojování potřeb.

Podle podstaty:

 • Hmotné – mají věcnou podstatu
 • Nehmotné – nemají věcnou podstatu

Z hlediska způsobu spotřeby:

 • Spotřební statky – slouží ke konečné spotřebě (např. potraviny)
 • Kapitálové statky – slouží k další výrobě

Z hlediska vztahu statků k výrobě:

 • Volné statky – jsou takové, které bereme beze změny z přírody
 • Výrobky – jsou statky, které vznikly procesem výroby
  • výrobky pro vlastní spotřebu – uspokojují pouze potřeby výrobce
  • zboží – je každý výrobek určený k prodeji

Služby

Služba je výkon jiné osoby, který uspokojuje potřeby svým průběhem nebo výsledkem

Členění služeb:

 • Věcné služby – jsou spojené s opravou nebo údržbou určité věci (oprava televize)
 • Osobní služby – netýkají se věci, ale přímo osoby zákazníka (lékař, kadeřnictví)

Výrobní proces

Jedná se o činnost, kdy člověk přetváří přírodní zdroje na statky a služby. Skládá se z procesů pracovních a nepracovních.

Hospodářský proces

Jedná se o nepřetržitý koloběh výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Výroba

Jedná se o přetváření přírodních zdrojů pomocí lidské práce a kapitálu na statky a služby.

Rozdělování

 • Jedná se o vytváření podílů jednotlivců a kolektivů na výrobě pomocí mzdy, daní a státních příspěvků (redistribuce).
 • Jedním ze základních nástrojů při rozdělování je mzda.
 • Část výsledků je přerozdělována státem – redistribuce.

Redistribuce

Stát získává prostředky formou daní a z nich vyplácí důchody a financuje obranu, školství, dopravu atd.

Směna

Jsou to všechny činnosti od ukončení výroby do předání výrobku spotřebiteli (doprava, skladování, prodej).