Uvod
Úpravy buněk
Výpočty
Výstupy

Výpočty, adresy buněk, operátory

Výpočty

  • Vzorce jsou matematické výrazy, které obsahují nezávisle proměnné a vrací závisle proměnné.
  • Vzorec vždy začíná znakem = a vidíte ho v řádku vzorců.
  • V buňce, do které byl vložen, pak vidíte pouze výsledek příslušné matematické operace.

Zápis vzorce je možné popsat tímto zápisem:

=Operand1 operátor Operand2 operátor Operand3 operátor Operand4 …

Operandem může být číslo, text, datum, čas, adresa buňky, název buňky funkce, logická hodnota, chybová hodnota, vektor (řada čísel) atd.

Operátor značí matematickou operaci – sčítání, odčítání …

Příklad: =A5+5

Adresa buňky

Je dána označením sloupcečíslem řádku (průsečík sloupce a řádku), adresa označené buňky se zobrazuje v Poli názvů na řádku vzorců.

Příklad: A10, C121, AB5

Typy operátorů

ARITMETICKÉ OPERÁTORY

Operátor Význam Příklad
+            (plus) Sčítání 3+2
–            (mínus) Odčítání 3-2
*             (hvězdička) Násobení 3*2
/             (lomítko) dělení 3/2
%           (procenta) Procenta 3%
^             (stříška) umocnění 3^2

POROVNÁVACÍ (RELAČNÍ) OPERÁTORY

Operátor Význam Příklad
=            (rovná se) Je rovno A1 = B1
>            (větší než) Je větší než A1 > B1
<            (menší než) Je menší než A1 < B1
>= (větší než nebo rovno) Je větší nebo rovno než A1 >= B1
<= (menší než nebo rovno) Je menší nebo rovno než A1 <= B1
<>          (nerovná se) Není rovno A1 <> B1

 

OPERÁTOR ZŘETĚZENÍ TEXTU

Operátor Význam Příklad
& Spojí texty do jednoho ”severo“ &”východ”

ODKAZOVACÍ OPERÁTORY

Operátor Význam Příklad
: (dvojtečka) Operátor oblasti, který vytváří jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy včetně těchto odkazů B2:D8
; (středník) Operátor sjednocení, který kombinuje více odkazů do jednoho odkazu B2;D8
 (mezera) Operátor průniku, který vytváří jeden odkaz na buňky společné dvěma odkazům B2:B8 A4:D4