2023 Principy řízení změn v projektu

Fáze Procesu řízení změn

Fáze 1 – identifikace změny

 • Podnět, „CO, JAKÁ kritéria a PROČ?“, Analýza změny – zpracování variant a výběr optimální varianty
 • Schválení nebo neschválení změny

Fáze 2 – Rozhodování o uskutečnění změny

Fáze 3 – Zpracování návrhu změny

Fáze 4 – implementace schválené změny

 • Zavedení změny
 • Sledování změny

Fáze 5 – Fixování nového stavu

Fáze 6 – Ukončení

 • Vyhodnocení změny
 • Uzavření

Formální akce PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN

 • vyžádání změny (změnová žádanka)
  • popis požadované změny
  • kdo změnu požaduje
  • údaje potřebné k autorizaci změnové žádanky
  • zdůvodnění požadavku
  • priorita (důležitost změny ve vztahu k projektu)
  • přínos realizované změny
  • dopady
 • hodnocení/ověření požadavku na změnu
 • rozhodnutí
 • realizace nebo odmítnutí změny
 • zanesení změny do plánu

Zamyšlení: Jaké důvody podle Vás vedou managera k zanesení změn do plánu?

Podněty vyvolávající změny

 • Změnu lze definovat jako odchylku implementovanou do plánu projektu.
 • Každá změna je aktivní reakcí na podnět, který je vyvolán:
  • z okolí projektu (vnější)
  • projektem samým (vnitřní)

Vnější podněty

Vnější podněty vyvolávající změny mohou být:

 • Požadavky zákazníka
 • Požadavky vlastníka projektu
 • Přijetí nových (novelizovaných) zákonů, směrnic a nařízení, které svým obsahem mají vliv na řízení projektu, použitou technologii, kvalitu výstupu atd.
 • Změny na trhu:
  • finanční krize
  • vstup nového konkurenta na trh

Vnitřní podněty

Vnitřní podněty mohou být:

 • Nejistota v projektu:
  • nejasnost cíle
  • nepřesnost odhadu projektového plánu
  • jiné reálné podmínky
 • Nedostatečně naplánované nárazníky:
  • času
  • zdrojů
  • nákladů

Podněty vyvolávající změny:

 • Častým jevem v průběhu realizace jsou nové požadavky zákazníka na výstupy projektu (požadavek na změnu).
 • Je třeba s nimi počítat – dobře provedenou analýzou požadavků v úvodních fázích lze četnost takových požadavků výrazně snížit, odstranit je ale úplně nelze
 • V tomto případě je třeba s těmito požadavky zacházet především ve shodě s investorem, který rozhoduje o ceně projektu.

Dělení změn

 • ovlivnitelné: většina výše uvedených
 • neovlivnitelné: výkopové práce do skály místo do jílového podloží

Dělení změn do tříd

Třída 1

 • Významné důsledky, které zásadním způsobem ovlivňují projekt
 • Schvaluje statutární orgán projektu

Třída 2

 • Podstatné důsledky významně ovlivňující projekt
 • Schvaluje řídící výbor projektu

Třída 3

 • Méně podstatné důsledky bez významného vlivu na projekt
 • Rozhoduje o nich projektový manažer a např. během kontrolních dnů nebo při ukončení etapy informuje nadřízené orgány

Taktické kroky při řízení změny

 • pokusit se přenést změnu za rámec projektu
 • rozdělit požadavek na menší dílčí celky a tím získat lepší pozici pro vyjednávání
 • přesunout část realizace změny na navrhovatele – na zákazníka (více práce)
 • co nejlépe sledovat reakci změny na matici rizik
 • sáhnout po rezervě (časové nebo finanční)
 • na základě vzniklých změn je nutné zavést registr změn, ten musí být udržován v aktuálním stavu a takový se musí rozšířit ke všem členům organizační struktury
 • nejsložitější je uskutečnění zásadních změn ve firmě (úplná restrukturalizace firmy, změna výrobního programu firmy, zavedení zcela nové výrobní technologie firmy, apod.)

Fáze Vnímání procesu řízení změn

 • Zděšení (Co se to vlastně děje!? Kdo to s čím zase přišel!?)
 • Popírání (Ono vlastně asi o nic nepůjde, je to jen náhodná akce! To brzy přejde a zapomene se na to!)
 • Vztek (Do háje, oni to myslí vážně! To je k vzteku, zase se podařilo někomu prosadit takovou hloupost!)
 • Smlouvání (Nešlo by to odložit?! Je to opravdu nutné?!)
 • Resignace (Děj se vůle Páně! No co se dá dělat, když to vedení chce!)
 • Zvažování (Vlastně to není tak špatný nápad! Něco na tom je! Vždyť já bych toho mohl využít tak, že …!)
 • Akceptace ( No dobrá, já se také hlásím na ten kurz! Ano, můžete to instalovat i v mé kanceláři! Když to mají ostatní, tak to chci také!)

Některé důležité otázky z hlediska Řízení změny

 • Čeho se změna týká?
 • Které parametry charakterizují stav před změnou a po změně?
 • Co změnu vyvolalo (může vyvolat) resp.  jaké jsou příčiny změny?
 • Jaké má změna důsledky?
 • Co vše se změnou souvisí tak, že se také bude muset změnit? 
 • Komu je změna určena?
 • Proč máme změnu uskutečnit?
 • Komu a co změna přinese a kdy?
 • Dovedeme popsat proces změny?
 • Máme přesně identifikovaný výchozí stav před změnou?
 • Máme přesně identifikován požadovaný cílový stav po změně?
 • Jaké jsou nutné kroky k uskutečnění změny?
 • Jak dlouho bude změna probíhat?
 • Jaké prostředky na uskutečnění změny potřebujeme?
 • Kdo jsou aktéři změny?
 • Kdo bude změnu podporovat?
 • Kdo  bude změně bránit?
 • Dovedeme popsat proces změny?
 • Máme přesně identifikovaný výchozí stav před změnou?
 • Máme přesně identifikován požadovaný cílový stav po změně?
 • Jaké jsou nutné kroky k uskutečnění změny?
 • Jaké prostředky na uskutečnění změny potřebujeme?
 • Koho musíme o změně informovat?
 • Kdo musí uskutečnění změny schválit?
 • Je pro uskutečnění změny vhodná situace a příznivý okamžik?
 • Jak můžeme překonat odpor ke změně?
 • Jaká změna  předbíhala právě zamýšlené změně?
 • Jaká změna bude následovat po této změně?

Nejčastější argumenty Odmítání změny

 • Počkáme, až to vyzkoušejí jiní!
 • Je to pro nás moc složité!
 • Na to nemáme čas, mámo mnoho důležitější práce!
 • Už jsme v minulosti něco podobného zkoušeli, ale nenadchlo nás to!
 • Proč bychom to dělali, když nás k tomu nikdo nenutí!
 • Lidé v naší firmě to nepochopí!
 • Na to nemáme peníze, nemůžeme si to dovolit!
 • Jsme přece dost chytří sami, proč zavádět cizí myšlenky?!
 • Kdo to navrhl? Co tím vlastně sleduje?
 • Proč zavádět  novoty, když postaru to funguje už takovou dobu!
 • Předloni se to zavádělo jako novinka a už se to má zase měnit?!

Řízení změn v projektech

 1. Předložení požadavku na změnu:
  • Podnět ke změně (viz dále)
  • Zpracování a předložení požadavku na změnu, např. definovaným formulářem na internetu nebo zasláním e-mailu
  • Zpracování a předložení návrhu (požadavku) na změnu zahrnuje písemné vyjádření:
   • důvodu změny (proč má být zavedena)
   • co má být změněno
   • jaký cílový stav je požadován
  • Kdo změnu navrhuje
 2. Registrace návrhu na změnu
  • Na příslušném místě je proveden záznam, že byl předložen nějaký námět na změnu, kdy to bylo atd.
  • Může být event. automatizováno a spojeno s krokem 1.
 3. Analýza změny
  • Provedení analýzy požadavku, tvorba variant řešení, analýza dopadů dané změny – dodávané výsledky, harmonogram, rozpočet.
  • Analýza požadavku na změnu se skládá ze souběžných činností, kterými jsou:
   • tvorba variant řešení
   • hodnocení dopadů změny ve vztahu k variantě řešení.
  • Spolu s tím je k jednotlivým variantám i plán zavedení změny.
  • Výběr optimální varianty je následně prováděn dle předem stanovených kritérií hodnotících vliv změny na projekt. Vyhodnocené
   • náklady na změnu
   • časová náročnost
   • specifikace výstupů (včetně změn akceptačních kritérií pro předání)
  • jsou hlavní kritéria pro schválení či neschválení změny.
 4. Změna přijata?
  • Schválení nebo neschválení změny (přijetí či nepřijetí) kompetentním prvkem organizační struktury projektu, dle třídy změny.
  • Změny dělíme např. podle jejich vlivu na projekt (a kompetence k jejich schválení) do 3 tříd.
 5. Realizace schválené (přijaté) změny
  • Provedení schválené změny
  • Může vyžadovat i delší časové období a komplexnější přístup
 6. Změna v pořádku provedena?
  • Po realizaci změny je třeba prověřit:
   • že bylo provedeno vše, co bylo naplánováno
   • jaké jsou reálné dopady
   • zda nevznikly nějaké nové problémy, se kterými se nepočítalo
  • Součástí provedení změny je i prověření stavu konfigurace a případné dodatečné změny v konfiguraci. Např. úprava uživatelského manuálu, pokud se v důsledku změny pozmění nějaký ovládací prvek.
  • Pokud je shledána nějaká neshoda, je potřeba provést nápravná opatření.
 7. Tvorba a schválení finální zprávy o změně
  • Zpracování závěrečné zprávy o změně, která obsahuje chronologický popis jednotlivých fází změny od vznesení požadavku až po ověření správného provedení změny.
  • Závěrečná zpráva se zpracovává i v případě, že je rozhodnuto změnu nerealizovat. Uvádí se pak důvody, proč byla změna příslušným řídícím prvkem zamítnuta.

Existují významné vazby mezi řízením změn a řízením rizik.

Změna sama o sobě je rizikovým faktorem.

Dobře provedenou analýzou rizik je možné efektivně snížit počet změn, pokud jsou chápány jako možné ohrožení.

To se dostáváme k řízení očekávání

 • Proč bych měl ve firmě zavést proces správy změn (change management)?
 • Na co si mám dát pozor, pokud change management zavádím?
 • Když proces zavedu, jak ověřím úspěch projektu?
 • Jak následně zajistím, že proces neodumře a firma nesklouzne zpět k neformálnímu řízení změn?

Metoda PDCA cyklus

 • PlanDo-CheckAct = „plánuj, udělej, zkontroluj, jednej“
 • Jsou to základní kroky pro dosažení neustálého zdokonalování
 • Metoda stálého koloběhu aktivit, které mohou pracovníci využívat při odstraňování problémů v každodenní práci.
 • Cyklus PDCA vytvořil Walter Shewhart v roce 1930.
 • Následně PDCA pro zlepšování jakosti využil a rozpracoval Edwards Deming.
 • PDCA byl připraven především pro efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů a systémů. Může být také použit jako jednoduchá metoda pro zavedení změn.

Komunikace řízení změn

 • Proces řízení změn je charakterizován komunikací a reportingem mezi navrhovatelem změny a realizátorem (manažerem projektu).
 • Manažer projektu od obdržení změnového požadavku komunikuje s projektovým týmem:
  • analyzují návrh
  • zavádějí změnu
  • monitorují změnu
 • Komunikace je směřována i k dalším pracovníkům podílejícím se na realizaci projektu.

Nejčastější chyby při řízení změn

 • Změny nejsou důsledně dokumentovány
 • Změny jsou analyzovány a plánovány bez účasti pracovníků, kteří budou změnu zavádět
 • O změně nejsou včas informováni lidé pracující na projektu
 • Změna není schválena odpovědným orgánem – manažer projektu ji nepředloží ke schválení